8 February 2012

DAILY HOLY MOTHER DARSHAN

SRI SARADA DEVI SHRINE [RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI]
SRI RAMAKRISHNA TEMPLE, CHENNAI