16 February 2012

DAILY HOLY MOTHER DARSHAN

SRI SARADA DEVI, BELUR MATH, 16.2.12COURTESY: SRI SARADA DEVI TEXTILES, CHENNAI-44