17 December 2011

DAILY HOLY MOTHER DARSHAN

SRI SARADA DEVI (BELUR MATH, 17.12.11)

Today is Holy Mother Sri Sarada Devi's Birth Day. 

COURTESY: SRI SARADA DEVI TEXTIES, CHENNAI-44