22 February 2012

DAILY HOLY MOTHER DARSHAN

SRI SARADA DEVI, BELUR MATH, 22.2.12
COURTESY: SRI SARADA DEVI TEXTILES, CHROMPET, CHENNAI-44