23 February 2012

DAILY HOLY MOTHER DARSHAN

SRI SARADA DEVI, BELUR MATH, 23.2.12 

COURTESY: SRI SARADA DEVI TEXTILES, CHROMPET, CHENNAI-44